CB 2247 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
A Little Love Song, lyrics and music by WU Qingfeng, sung by DUO Liang
This is a simple little love song.
It is about zigs and zags of our mind.
I think that I am happy when I sense your warmth.
Even the atmosphere besides my legs changes.
This is a simple little love song.
It is about white pigeons in our thoughts.
I think that I am suitable to be a eulogist.
With my youth flapping in the wind.
You know, even though a heavy rain ravages this city,
I will give my hug to you.
I try not to think of the moment when I only saw your back.
So I write down my feelings of passing days like months.
Even though the whole world is stuck in lonliness,
I will not run away from it.
Nobody can escape from it. Finally everyone will be old.
So I write down my dreaming castle surrounded by the violin music and the flowing time.
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

[EngSub] DUO Liang - A Little Love Song 多亮 小情歌 [The Voice of China 中国好声音] (lyrics)

2247 Phân loại Sưu tầm
柯媁涵 đăng vào ngày 3/5/2014

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔