CB Mỹ 24859 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
All the lonely Starbucks lovers, they'll tell you I'm insane.
Fartin' loud and everybody shots.
Turn down for what
You were better, deeper, I was under your spell.
Like a deadly, sea lion babe
On a highway to hell.
This girl's a lawyer. A lawyer? Yes, best part.
They make a lot of money.
Smart and pretty. You should go for it.
I will, thank you.
Hey, who sings that song?
Chris Brown
Yes, it is definitely misheard. No, sounds various respects
Ya, it's not a Chris Brown song. Ha, gonna Chris Brown.
Suck my milkmaid, sour free.
I will give you all of me.
Just like animals, animals. Like animals balls.
I'm a dragon. I'm a dragon.
I'm gonna love ya. I'm gonna love ya.
Like a black wittle baby. Oh~ Oh~ who's that little baby?
Now that I've become who I really are.
Who I really are? That's it.
What? How I really are? Really are, ya. That's a good misheard lyric. No. those are the real lyrics.
I've been drinking. I've been drinking, sleeping, dipping, peeping, scatting, peeping
That doesn't make any grammatical sense at all.
I mean this is a song, so I made it.
That's stupid.
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

Weirdest Misheard Lyrics Of 2014 (lyrics)

24859 Phân loại Sưu tầm
少少 đăng vào ngày 15/2/2015

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔