CB Mỹ 125461 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
I shouldn't, I really shouldn't.
Okay, real quick.
Oh, you have a new puppy.
I guess you gotta cuddle something.
You teach elementary school kids.
You're teaching them how not to be like you?
And you're spending a lot of time with...Robert.
Who the hell is Robert?
It's only been six weeks.
Rollerblading along the beach?
That was our thing.
So what he volunteers at an animal shelter.
Get a real job, asshole.
That jawline has plastic surgery written all over it.
Great, he cooks.
You said Indian food gave you gas.
You hike now.
You're a hiking couple.
Oh, and he is one of those assholes that hikes without his shirt on.
Of course, he plays guitar.
What next? He has the voice of an angel?
(Joyful all ye nations rise) Asshole. Still an asshole.
"Had a blast with my...cousin."
They're cousins.
He seems cool.
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

Đang tải...…

Going On Your Ex’s Facebook

125461 Phân loại Sưu tầm
曾郁婷 đăng vào ngày 11/4/2017   vu.tran Dịch   vu.tran Kiểm tra

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔