CB Mỹ 12130 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
Hey everyone, welcome to this new 2min Japan video!
Today I'm in Nagano Prefecture in Matsumoto City to go see
Japan's most dangerous...
FESTIVAL!!!
The Onbashira Matsuri is a traditional Japanese Festival that happens every 6 years
During that festival, 8 tree logs are carried down from the mountain down to the Suwa Shrine
and sometimes the logs have to be dropped down from the top of big hills
Young men prove their bravery by riding the logs while it’s sliding down hills
it is said to be the deadliest festival in Japan
because every time, 2 or 3 people die, crushed by the 10 ton tree log that slides down the mountain
Yeah, that's not very cool
However being a very rare festival
Since it happens every 6 years
I wanted to check it out by myself
and headed to Chino Station very early in the morning
when buying tickets for this festival we received
this really cool Onbashira Festival Happi
Sexy, right??
I have to admit though seeing this huge log falling down was really really scary
and you can feel the tension everywhere
Especially when this group kinda fucked it up at the starting point
I hope everybody's OK though
But if you're interested in this matsuri
Check out the next festival that will be held in
April 2022
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

Japan's Most DEADLY and Dangerous Festival: Onbashira Matsuri

12130 Phân loại Sưu tầm
Leo đăng vào ngày 7/4/2017   vu.tran Dịch   vu.tran Kiểm tra

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔