CB Mỹ 22716 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
When you start out,
you might not know where you're going
or what you're doing,
or why you're carrying this red rose with you.
You just keep going.
Keep your focus and avoid the distractions.
At times, you may fall flat on your face
but technically, that's still moving forward.
You gotta pick yourself up, make some moves,
and do it all with a smile.
Believe in yourself.
You think that any of these folks believed that I'd make it?
Definitely not.
That was a rhetorical question, Darryl.
If you wanna make an album, make an album.
If you wanna make a universe, make a universe.
If you wanna play the clarinet, maybe don't dress like this, but play the clarinet.
The point is, all dreams are within reach.
All you have to do is keep moving towards them.
Here's to chasing dreams and the amazing places they lead!
The all new CR-V from Honda
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

All-New Honda CR-V 2017 Big Game Commercial - Yearbooks

22716 Phân loại Sưu tầm
missnerdypants đăng vào ngày 17/4/2017   vu.tran Dịch   vu.tran Kiểm tra

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔