CB Mỹ 20679 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
Alright guys, so you can see, today's a little bit of a different episode.
I'm actually here with a group of girls.
We have Rebecca, who actually reached out to us on Facebook, and she told me about her little sister dating this guy.
So they wanted to put him to the test.
Hi.
Hey.
Whatcha doing at the park?
Uh, I'm waiting to do basketball.
Oh basketball, so... you workout?
Yeah. I workout.
Yeah, I do cheerleading.
Awww! Cool!
I got this dress yesterday. You like it?
Oh yeah! It's awesome.
Thanks.
I have a shorter one, but my stupid mom wouldn't let me wear it.
Umm, how old are you?
I'm 13.
Oh. I'm 12.
You like younger girls?
Yeah yeah, I could go for a 12 year old.
Nice. So you probably have like, a bunch of girlfriends right?
No, I don't.
Oh really!
No, no, I'm single.
You know, I could be your girlfriend.
You could be my girlfriend?
Uh huh!
Oh cool!
Can I have your number?
Yeah sure!
Thanks!
Do you like romantic films?
Uh do you like romantic films?
Yeah.
Yeah! I love romantic films!
Oh great!
You know a great one's "The Notebook". We should see it one time.
Oh my gosh that's my favorite movie!
Oh my God, mine too!
Let's watch it.
Yeah!
Can I give you a hug?
Yeah sure.
See ya!
Are you okay?
Yeah mom, I'm so happy!
You consider that cheating then, I guess?
It's cheating!
-Okay, at that point it is, I guess. -Hey, We'll put you in a dress...
I don't want a dress!
I want to go home.
We should stop filming.
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

Young Girl setups her 13 Year old Boyfriend to see if he'll cheat!

20679 Phân loại Sưu tầm
Colleen Jao đăng vào ngày 7/7/2017

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔