CB 1010 Phân loại Sưu tầm
Trong quá trình xem Video, nhấn vào vùng chọn phụ đề thì có thể lập tức tra từ vựng.
Đang tải...
Báo lỗi
The fish that we are going to identify now is the Black Jack. Black Jacks are fairly
large, pelagic or open ocean dwelling fish but they can commonly be seen over reefs near
deep water drop-offs. Black Jacks are usually dark gray in color and they have a steeply
sloping forehead unlike most other jacks that are more bullet shaped. Black Jacks also have
long anal and dorsal fins. Black Jacks are not very common in most of the waters around
Florida, the Bahamas or the Caribbean, but can commonly be seen in some locations such
as around Providence Isle and the Turks and Caicos Islands. Black Jacks are carnivores
and can be observed rapidly swimming through schools of Silversides, feeding on the small
fish as they dive through the school. Unlike Horse-Eye Jacks commonly seen in large schools,
most Black Jacks that I have seen have been alone or in small groups of three or four
fish. Black Jacks will often swim close by divers once or twice which some authorities
speculate may be due to curiosity about the diver's bubbles. Snorkelers will not likely
see this fish, since they only frequent reefs close to deep water drop-offs and don't venture
into the shallows. Black Jackes are generally one to three feet long. That's the Black Jack.
Chú ý: Nhập vào đoạn văn hoặc những từ trong phụ đề dưới Video thì có thể trực tiếp phiên dịch ngay!

Đang tải...…

Scuba Diving Tips: Caribbean Fish Identification : How to Identify Black Jack Fish

1010 Phân loại Sưu tầm
Yue Hua Liu đăng vào ngày 11/12/2013

Từ vựng quan trọng trong video

loading

Thảo luận về Video

Đang tải...…
 1. 1. Tra từ điển và sưu tầm câu nói hay

  Chọn từ hoặc câu nói hay có thể lập tức tra từ điểm và sưu tầm ngay.

 2. 2. Lặp lại từng câu một

  Bạn có thể nghe lại từng một câu để luyện nghe!

 3. 3. Sử dụng phím tắt

  Sử dụng phím tắt để học tập hiệu quả hơn!

 4. 4. Tắt phụ đề

  Văn bản Nâng Cao có thể tắt phụ để chỉ nghe tiếng Anh!

 5. 5. Nhấn Video Player

  Bạn có thể chèn hệ thống phát Học Phụ Đề Tiếng Anh vào những nơi như Blog.

 6. 6. Mở rộng Video Player

  Bạn có thể giấu cả phụ đề của Video bên phải và từ điển để xem video thoải mái hơn!

 1. Thử Trình Độ Nghe

  Thách thức thi ghe phụ đề tiếng Anh

 1. Nhập vào mở rộng Sách Ghi Chú để xem thoải mái

 1. UrbanDictionary 俚語字典整合查詢。一般字典查詢不到你滿意的解譯,不妨使用「俚語字典」,或許會讓你有滿意的答案喔