Mọi dịch vụ từ VoiceTube phiên bản tiếng Việt cho website và phần mềm di động sẽ bị tạm ngưng từ 15/08/2017. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục sử dụng phiên bản tiếng Anh để cùng nhau vui học tiếng Anh với VoiceTube.

404 arrow Back to VoiceTube.